Adatkezelési tájékoztató

Bóné Ügyvédi Iroda Adatkezelési tájékoztató

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza a Bóné Ügyvédi Iroda működése, továbbá a www.boneiroda.hu elérésű honlapjának (a továbbiakban: Honlap) használata és a Honlapon történő kapcsolatfelvétel során folytatott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.

 1. Adatkezelő megnevezése és elérhetősége

megnevezés: Bóné Ügyvédi Iroda

székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 205.

nyilvántartó szervezet: Budapesti Ügyvédi Kamara

képviselő: dr. Bóné László irodavezető ügyvéd

elektronikus elérhetőség: [email protected]

A jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozásában érintettnek (a továbbiakban: Érintett) minősül az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja, az adatok gyűjtésének forrása

2.1.      Ügyvédi megbízás

Abban az esetben, ha ügyvédi megbízási szerződés megkötésére kerül sor, a személyes adatok megadására a megkötendő szerződés teljesítése érdekében van szükség, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a szerződés nem teljesülhet, ezért azok megadása kötelező.

Adatkezelés célja:

a megbízási szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Kezelt adatok köre:

az ügyfélnek és más személyeknek a megbízás teljesítésével kapcsolatban kezelt személyes adatok, nem kizárólagosan: családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma,

adóazonosító jel, személyi azonosító jel, emailcím, telefonszám

Adatkezelés időtartama:

a szerződéses jogviszony megszűnéséig, az Üttv. 53.§ szerinti ideig (5-10 év), továbbá az ügyvédi tevékenység gyakorlásával összefüggő iratok megőrzéséről szóló 16/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat szerinti ideig (1-5-10 év).

2.2.      Ügyfélazonosítás

Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 32.§-a alapján az ügyvéd a megbízási szerződés megkötése előtt elvégzi az ügyfél, illetve a képviseletében eljáró személy azonosítását.  Az ügyvéd a természetes személy adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezősége és az általa bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton adatokat igényelhet.  Az ügyvéd az azonosított természetes személyekről nyilvántartást vezet.

Adatkezelés célja:

ügyfél azonosítása

Adatkezelés jogalapja:

Üttv. 32.§ (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Kezelt adatok köre:

természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, hontalanság, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetve EGT-állampolgár jogállás, lakcím, arcképmás, aláírás, okmányokra vonatkozó tények

Adatkezelés időtartama:

Pmt. szerint: az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítás esetén 10 év

2.3.      Ügyfélátvilágítás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) alapján az ügyvéd meghatározott esetekben köteles az ügyfelet, annak meghatalmazottját, a szolgáltatónál eljáró rendelkezésre jogosultat, továbbá a szolgáltatónál eljáró képviselőt azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni.  Az ügyvéd az azonosítás során az adatokat köteles rögzíteni.  Az ügyvéd ügyfél-átvilágítási és bejelentési kötelezettsége az ügyfelével szerződő személyre és képviselőjére is kiterjed.

Az ügyvéd az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig jogosult kezelni a kötelezettsége teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat, és okiratokat, illetve azok másolatát, beleértve az elektronikus azonosítás során birtokába jutott okiratokat is.

Adatkezelés célja:

ügyfélátvilágítás

Adatkezelés jogalapja:

Pmt. 6.§, 73.§ (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Kezelt adatok köre:

családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság, születési hely, idő, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmány típusa és száma

Adatkezelés időtartama:

az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év, hatósági megkeresés alapján történő meghosszabbítás esetén 10 év (Pmt.)

2.4.      Egyéb szerződéskötés

A Bóné Ügyvédi Iroda különféle szolgáltatásokat vehet igénybe, vagy termékeket vásárolhat.  A különféle típusú szerződések teljesítéséhez a szerződő felek kapcsolattartóinak, képviselőinek személyes adatai szükségesek.

Adatkezelés célja:

szerződéses felek közötti kapcsolattartás, a szerződés teljesítése

Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Kezelt adatok köre:

az Érintett neve, telefonszáma, beosztása és email címe

Adatkezelés időtartama:

az általános elévülési ideig, továbbá az irányadó jogszabályok szerint, pl. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a szerint 8 évig

2.5.      Kapcsolatfelvétel a Honlapon keresztül

A Honlap „Kapcsolat” menüpontjának használata során kerülhet sor a Honlap látogatója (a továbbiakban: Látogató) által a személyes adatai megadására.

A személyes adatok önkéntes megadásával a Látogató lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a Bóné Ügyvédi Irodához eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást kapjon a Látogató az általa megadott elérhetőségeken.  A kapcsolattartás céljából megadott személyes adatokat a Bóné Ügyvédi Iroda a Látogató hozzájárulásának visszavonásáig jogosult kezelni.  A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  Ha a kapcsolattartási adatok további kezelése nem indokolt, azokat a Bóné Ügyvédi Iroda haladéktalanul törli.

Adatkezelés célja:

a Látogató tájékoztatása és kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

a Látogató önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Kezelt adatok köre:

a Látogató teljes neve, emailcíme, telefonszáma

Adatkezelés időtartama:

a Látogató törlésre irányuló kérelméig vagy a Bóné Ügyvédi Iroda általi törlésig, ha az adatok további kezelése nem indokolt

 1. Az Érintett jogai

A Bóné Ügyvédi Iroda az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesülésének elősegítése érdekében az Érintettet könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos és közérthetően megfogalmazott tartalommal értesíti és tájékoztatja.  Az Érintettnek a jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított 25 (huszonöt) napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti.  A Bóné Ügyvédi Iroda a tájékoztatás teljesítését az elérni kívánt céllal arányosan késleltetheti, a tájékoztatás tartalmát korlátozhatja vagy a tájékoztatást mellőzheti, ha ezen intézkedése elengedhetetlenül szükséges

 • az általa vagy részvételével végzett vizsgálatok vagy eljárások hatékony és eredményes lefolytatásának, vagy
 • harmadik személyek alapvető jogai védelmének biztosításához.

Az Érintett kérelmezheti a Bóné Ügyvédi Irodától a személyes adatai kapcsán:

 • az azokhoz való hozzáférést: az Érintett jogosult arra, hogy a Bóné Ügyvédi Irodától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó lényeges információkhoz hozzáférést kapjon,
 • azok helyesbítését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bóné Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat,
 • azok törlését: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bóné Ügyvédi Iroda indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Bóné Ügyvédi Iroda pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az adatokat nem kell törölni, ha az adatkezelés az alábbi célokból szükséges:
   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
   • a Bóné Ügyvédi Irodára alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése,
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez,
   • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
   • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • azok kezelésének korlátozását: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Bóné Ügyvédi Iroda korlátozza az adatkezelést, ha – többek között – az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy a Bóné Ügyvédi Irodának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen: az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés közérdeken alapul, vagy az adatkezelés a Bóné Ügyvédi Iroda vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • kérheti a rá vonatkozó személyes adatok géppel olvasható formátumban történő kiadását: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A Bóné Ügyvédi Iroda minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Az Érintett az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu), továbbá bírósághoz fordulhat.

 1. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

A Bóné Ügyvédi Iroda az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • informatikai szolgáltatás nyújtása: Seven Digits Média Zrt., Tel.: +36 30 362 0996
 • számlázás: számlázz.hu KBOSS.hu Kft., Tel: +36-30-3544789
 • könyvelés: Korrekt Kontír Kft. Tel: +36-1-2257215
 • email címek és böngészési adatok tárolása: ActiveCampiagn Inc., 1 N Dearborn St. 5th floor, Chicago, IL, 60602, USA. Elérhetőség: [email protected]

A Bóné Ügyvédi Iroda nem továbbítja harmadik személy részére a személyes adatokat, kivéve, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ha azt jogszabály írja elő.

A Bóné Ügyvédi Iroda automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem végez az adatkezelés kapcsán.

 1. Ügyvédi titok

Az Üttv. értelmében ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Ha az Üttv. eltérően nem rendelkezik, az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani. E titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi titkot tartalmazó iratra vagy más adathordozóra is. Az ügyvédi iroda titoktartási kötelezettsége az iroda tagjaira is kiterjed. Az ügyvédi titoktartási kötelezettség kiterjed az ügyvédi tevékenységet végző helyettes ügyvédjére, alkalmazottaira és – az általuk nyújtott szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben – az alábbi személyekre:

 • az ügyvédi titkot tartalmazó adathordozó tárolását, archiválását, őrzését vagy az abban foglalt adatok feldolgozását végző személy, valamint az ügyvédi tevékenység gyakorlója által adatfeldolgozóként igénybe vett más közreműködő,
 • az ügyvédi tevékenység gyakorlója számára számviteli szolgáltatást nyújtó személy,
 • azok az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő személyek, illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

Az ügyvédi titokkal az ügyfél vagy jogutódja jogosult rendelkezni.

 1. Cookie-k használata

A Honlap cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy személyre szabott tartalommal szolgálhasson a Látogatónak.  A sütik apró fájlok, amelyeket a Honlap helyez el a Látogató számítógépén.  A sütik célja, hogy minél egyszerűbbé tegyék a böngészést, továbbá rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat, és a személyes beállításokat.  Ezek az adatok azonban a Látogató személyével kapcsolatba nem hozhatók.  A sütik letilthatók és módosíthatók a Látogató böngésző-beállításaiban.  Ha a süti nem kerül letiltásra, vagy ha a „Rendben” feliratú gombra kattint a Látogató, a sütik használata elfogadásra kerül.  Ha a Látogató nem engedélyezi a sütik használatát, akkor előfordulhat, hogy a Honlap nem fog teljeskörűen működni. A böngésző beállításokat a következő linkeken találja meg a leggyakrabban használt böngészők tekintetében:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

A következő típusú sütiket használja a Honlap:

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló süti; és
 • munkamenet hitelesítési süti
 • Google Analytics követőkódja (statisztikai süti)
 • Facebook Pixel
 • ActiveCampaign süti

Ezek a Látogató által igényelt szolgáltatás biztosításához elengedhetetlenül szükségesek, a vonatkozó jogszabály szerint külön hozzájárulás nélkül használhatók. A statisztikai sütik a Honlap látogatásának eseményeit rögzítik, és arról anonim módon adnak statisztikai kimutatásokat a Bóné Ügyvédi Irodának.  Ezen süti használatára kizárólag a Látogató hozzájárulása alapján kerülhet sor.  A süti élettartama 2 (két) év.

 1. Biztonsági intézkedések

A Bóné Ügyvédi Iroda a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok kezelésének biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

A konkrét technikai és informatikai intézkedések a következők: a személyes adatokat tartalmazó dokumentumok tárolása zárható szekrényekben, továbbá zárható, riasztó- és tűzjelző készülékkel ellátott helyiségekben tárolt, magas rendelkezésre állású szervereken történik.  Az informatikai rendszer jelszóval, tűzfallal és vírusirtó programmal védett, amihez hozzáférése csak a Bóné Ügyvédi Iroda tagjainak, munkavállalóinak, továbbá a rendszergazdai feladatokat ellátó szolgáltatónak (Seven Digits Média Zrt.) van.

A Bóné Ügyvédi Iroda jogosult a jelen Adatkezelési Tájékoztatót módosítani, amely módosítás a Honlapon való közzétételkor lesz hatályos, és az azt követő adatkezelésekre alkalmazandó.

 1. március 24.

Bóné Ügyvédi Iroda

Scroll to Top